Örökség visszautasítása

Örökség visszautasítása

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Az örökséget nem kötelező elfogadni, ha érdekei úgy kívánják, visszautasíthatja azt az alábbiak figyelembevételével.

 

Ki utasíthatja vissza az örökséget?

Mind a törvényes, mind a végrendeleti örökös visszautasíthatja az örökséget, azonban fontos tudni, hogy a visszautasítás kizárólag az örökhagyó halála után történhet. Ha valaki élni kíván a visszautasítási jogával, akkor egy ilyen tartalmú írásbeli nyilatkozatot eljuttathat az eljáró közjegyzőnek vagy a hagyatéki tárgyaláson szóban is bejelentheti. Nem elég az, ha valaki nem jelenik meg a hagyatéki tárgyaláson: ha vissza akarja utasítani az örökséget, akkor azt be kell jelentenie. A visszautasítással nem keletkezik illetékfizetési kötelezettség, mivel vagyonszerzés egyáltalán nem történt.

 

Visszautasíthatja-e az örökséget valaki javára?

Míg a lemondási szerződés keretében lehetséges, hogy valaki javára mondjon le, az örökség visszautasításnál már nem dönthet erről, hiszen a visszautasítással kizárja magát az örökösödési rendből.

 

Meddig lehet az örökséget visszautasítani?

Az örökség csak az örökhagyó halála után utasítható vissza, és csak addig, amíg az örökös akár kifejezetten, akár hallgatólagosan le nem mondott a visszautasításról. Hallgatólagos lemondás például, ha az örökös birtokba veszi az örökölt ingatlant, vagy kiegyenlíti az elhunyt tartozását, mert ez azt jelenti, hogy az örökhagyó utódjaként, örököseként lépett fel.

A visszautasítás joga ugyan nincs határidőhöz kötve, de a közjegyző - bármely érdekelt kérelmére – határidőt tűzhet a visszautasító nyilatkozat megtételére, és ha az örökös e határidő alatt nem teszi meg a visszautasító nyilatkozatot, e jogáról lemondottnak kell tekinteni, tehát ezzel szintén mindenképpen megszerzi az örökséget.

 

Visszautasítható-e csak egy része az örökségnek?

Az örökséget csakis teljes egészében lehet visszautasítani, részleges visszautasítás nem megengedett. Azonban létezik két kivétel:

  • Az örökös a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzá tartozó berendezés, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését visszautasíthatja, ha nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel.
  • Az örökség részleges visszautasítása lehetséges abban az esetben is, ha valaki mind végrendelet, mind a törvény alapján örökölne. Ekkor az örökös dönthet úgy, hogy csak az egyik öröklés szerinti vagyont szeretné örökösként megkapni és a másikat visszautasítja. Ha például valaki törvényes örökösként egy ingatlan huszad részét örökli, azonban az örökhagyó emellett végrendeletben rá hagyja a festménygyűjteményét is, akkor dönthet úgy, hogy a festménygyűjteményt elfogadja, ám a törvényes örökösként rá jutó ingatlanrészt visszautasítja, mert előre látja, hogy az több bosszúsággal járna, mint előnnyel.

 

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Kizárólag a hagyatéki eljárás lefolytatására jogosult - az örökhagyó utolsó lakóhelye szerint illetékes - közjegyző előtt tehető meg a nyilatkozat, amelyben visszautasítja az örökséget.