Egyre tudatosabban kötünk bérleti szerződést

Egyre tudatosabban kötünk bérleti szerződést

Kell-e írásban szerződni vagy elegendő a szóbeli megállapodás? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a bérlő kiköltözik majd, ha lejár a bérleti szerződés? Mikor jár vissza a kaució és mikor bontható fel a határozott időre kötött bérleti szerződés? Csupa fontos kérdés, amelyet nem árt előre tisztázni, ha bérleti szerződést kötünk. Egyre tudatosabbak vagyunk, ha ingatlankiadásról van szó – ez derült ki nyolckérdéses online kutatásunkból, melyet közel 500 fő töltött ki.

Csak az írásban rögzített bérleti szerződés érvényes

Szeretném kiadni a nagymamámtól örökölt lakásomat. A barátom kivenné, de szerinte felesleges papírt írnunk. Tényleg elegendő a szóbeli megállapodás vagy szükség van írásbeli szerződésre?

A válaszadók többsége (63,3%) helyesen tudta, hogy a lakásbérleti szerződés kizárólag írásbeli formában érvényes, így mindenképpen szükséges szerződést írni. Elenyészően kevesen (2,5%)gondolták azt, hogya megállapodást nem kell írásban rögzíteni, és elegendő a legfontosabb adatokkal a NAV-hoz bejelenteni a lakáskiadást. A válaszadók 19,9%-a viszont úgy vélte, a lakásbérlet kizárólag akkor érvényes, ha az ügyvéd által készített magánokiratot, vagy a közjegyző által szerkesztett közokiratot a NAV is jóváhagyja.

A kiköltözési nyilatkozat a bérlő biztos kiköltözésének záloga

Egy kisgyerekes családnak adtam ki a lakásomat. A barátaim szerint, ha nem fizetnek, nem tudom majd kiköltöztetni őket a lakásból. Mit tudok tenni annak érdekében, hogy a szerződés felmondása esetén minél gyorsabban érvényesíteni tudjam a jogaimat? 

A bérbeadók egyik legnagyobb aggodalmára vonatkozó kérdésre a kitöltők 63,3%-a felelt helyesen. Ők tisztában voltak azzal, a bérbeadó leginkább úgy biztosíthatja be magát, ha abérlő kiköltözési nyilatkozatot tesz közjegyző előtt, vagy ha a bérleti szerződést közjegyzővel foglaltatják okiratba. Ezekben az esetekben ugyanis a bérlő a szerződés megszűnése után, végrehajtási eljárás keretében akár ki is költöztethető a bérleményből. A válaszadók 21,4%-a ezzel ellentétben tévesen úgy gondolta, hogy elegendő ügyvéd által ellenjegyzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltatni a szerződést, hiszen nemfizetés esetén az ügyvéd gondoskodik a lakás kiürítéséről.

Mikor kell visszaadni a kauciót?

A bérleti szerződés aláírásakor háromhavi kauciót tettem le. Felmondtam a bérleti szerződést, és rendben át is adtam a lakást, ezért szeretném visszakapni az összeget. A bérbeadó viszont nem akarja visszaadni, mert nem számított a felmondásra. A jogszabályok szerint megtarthatja a kauciót?

A kvízt kitöltők kevéssel több, mint fele (55,2%) jól tudta, hogy a kaució kizárólag az esetleges károkozás, vagy nem fizetett közüzemi számlák fedezetére szolgál, és csak akkor tartható meg, ha a bérbeadó ezeket a feltételeket nem teljesíti, egyéb esetekben vissza kell adni a bérlőnek. A megkérdezettek 21,7%-a viszont tévesen azt válaszolta, hogy a határozott időre kötött bérleti szerződés esetén a bérbeadó megtarthatja a kaució felét, mert a bérlő felmondása anyagi kárt okoz neki. 

Hogyan juthatunk az elmaradt bérleti díjhoz?

A bérlőim több havi lakbérrel tartoznak már, és a közüzemi díjakkal is jelentős elmaradásban vannak. Mit tehetek, hogy a pénzemhez jussak?

Az emberek növekvő jogi tudatosságát mutatja, hogy a felmérésben részt vevők 63,3%-a helyesen azt válaszolta, nemfizetés esetén a bérbeadó úgy juthat a leghamarabb a pénzéhez, ha közjegyzőhöz fordul és fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez a bérlővel szemben. A válaszadók egyharmada (33,9%) ezzel ellentétben bírósághoz fordulna, mert csak bíró jogosult megszüntetni a szerződést, és kötelezni a bérlőt a tartozás megfizetésére. Mindössze 1%- voksolt arra a törvénytelen módszerre, hogy a legegyszerűbb, ha a bérbeadó lecserélteti a zárat, és eladja a bérlő ingatlanban tárolt dolgait.

A felmondás körül van a legtöbb félreértés

A felmondásnak is szigorú szabályai vannak, amely függ attól, hogy határozott vagy határozatlan idejű bérleti viszonyról van szó, illetve attól is, rendkívüli vagy rendes felmondásról van szó.

Amikor kivettem a lakást még egyedülálló voltam, de szerelmes lettem, és két hónapja ideköltözött a párom is. A bérbeadónak ez nem tetszik, és ki akar tenni minket a lakásból. Valóban felmondhat emiatt? 

A válaszadók nagy többsége(83,4%) tisztában van azzal, ha a bérleti szerződésben kikötötték, hogy a bérlő egyedül bérli az ingatlant, és más nem tartózkodhat ott életvitelszerűen, akkor a bérbeadónak jogában áll felmondani a szerződést. Mindössze a megkérdezettek 3,4%-a gondolta tévesen azt, hogy amennyiben a bérlő továbbra is pontosan fizeti a bérleti díjat, akkor erre nincs lehetősége, ugyanis a bérbeadó csak a bérleti díj elmaradása esetén mondhat fel.

Két évre béreltünk ki egy tetőtéri lakást, amelyről télen kiderült, hogy rossz szigetelés miatt és a gyenge teljesítményű fűtésrendszerrel befűthetetlen. A bérbeadó szerint, ha felmondunk, ki kell fizetnünk a hátralevő bérleti díjat. Hogyan bonthatjuk fel jogszerűen a szerződést?

A megkérdezettek zöme (86,4%) helyesen tudta, hogy ez esetben a bérlő élhet a rendkívüli felmondás lehetőségével, hiszen lakhatásra alkalmatlan az ingatlan. Csak 8,9% gondolta tévesen azt, hogy be kell vonni a bíróságot, és polgári peres eljárás keretében kell határozni a megtévesztésen alapuló szerződés érvénytelenségéről.

A szomszédok rendszeresen panaszkodnak a bérlőimre, akik hetente többször zajos házibulikat tartanak. Szeretném azonnal megszűntetni a bérleti szerződést, hogyan mondhatok fel szabályosan?

A válaszadók 39,7%-a jól válaszolt, ugyanis ez esetben írásban, legalább tizenöt napos felmondási idővel, a felmondást követő hónap utolsó napjára lehet felmondani a szerződést A megkérdezettek egynegyede (24,2%) viszont – tévesen – azonnali hatállyal szóban és írásban is felmondana a zajos bérlőknek, mivel megszegték az együttélés szabályait. A kitöltők negyede pedig biztosra menne, ezért közjegyzőhöz fordulna azt gondolva, hogy a rendkívüli felmondás csak közokirati formában érvényes, holott nem így van.

Váratlanul rendkívül kedvező vételi ajánlatot kaptam a lakásomra, ezért szeretném felbontani a bérlőimmel az egy évre kötött bérleti szerződést. Megszűntethetem a bérleti szerződést?

A válaszadók több mint fele (57,5%) helyesen azt gondolta, hogy ez esetben a bérbeadó nem szüntetheti meg a bérleti szerződést, mert főszabály szerint a határozott idejű bérleti szerződést nem szüntethető meg rendes felmondással. Csak a megkérdezettek 20,2%-válaszolta helytelenül azt, fel lehetne bontani a szerződést azzal a kitétellel, hogy a felmondás napján a bérbeadónak azonnal vissza kell szolgáltatni a kauciót a bérlőknek, akiknek a két utolsó hónapban bérleti díjat sem kell fizetniük.