Kvíz nyereményjáték játékszabályzat

Kvíz nyereményjáték játékszabályzat

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Szervezés és lebonyolítás

A „Közjegyző kvíz” nevű webes alkalmazás és játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Pressinform Kft. (székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 71., adószáma: 10921285-2-42; a továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglaltaknak megfelelően jár el. A Szervező a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: „Megbízó”) megbízása alapján jár el.

A Játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező.

A Játék időtartama alatt a Játékszabályzat hozzáférhető a Játék weboldalán (kozjegyzotkeresek.hu).

A Szervező bármely, Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani, illetve visszavonni.


Részvételi szabályok

A Játékban csak olyan természetes személyek vehetnek részt, akik a Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően használják az alkalmazást. A Játékban való részvétel érdekében regisztrálni kell, a regisztrációval a regisztráló személy a Játékszabályzatot elfogadja. A regisztrált személy a továbbiakban: „játékos”.

A Játékban nem vehetnek részt:

  1. a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói,
  2. b) a Megbízó tisztségviselői és munkavállalói,
  3. c) az a) és b) pontban foglalt személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,
  4. d) a Szervező és a Megbízó által, a Játékkal bármilyen összefüggésben álló tevékenységre megbízott személyek, ha az jogi személy, úgy annak vezető tisztségviselői és munkavállalói,
  5. e) közjegyző, közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt.

 

Ha a fent meghatározott személyek mégis regisztrálnak, regisztrációjukat érvénytelennek kell tekinteni.

A Szervező a regisztrációkkal létrejövő felhasználói adatbázisában a játékosok e-mail címét és nevét tárolja, melyek szükségesek az azonosításukhoz, illetve a velük való esetleges kapcsolatfelvételhez a sorsolást követően. Az így keletkezett adatbázis a Megbízó tulajdonában áll, aki azt kizárólag maga használja, harmadik félnek nem adja ki és nem teszi hozzáférhetővé.

A játékosok a Játékban való részvételükkel elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Megbízó a továbbiakban edukatív és marketing tartalmú hírlevéllel keresse meg őket.

A játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy ha a sorsoláson nyernek, a Szervező a nevüket és e-mail címüket a kozjegyzotkeresek.hu weboldalon, valamint a Játék Facebook oldalán közzétegye.


A Játék időtartama

A Játék időtartama a hozzá tartozó Facebook üzenőfali felhívásban és a kozjegyzotkeresek.hu weboldalon kerül kihirdetésre.

A Játék teljes időtartama: 2017. június 14. - 2017. június 19.

Eredményhirdetés: a játék lejárta után egy munkanapon belül, a kozjegyzotkeresek.hu weboldalon és a Facebook-on. A Szervező a nyertes játékosokat az általuk megadott e-mail címen is értesíti.


A Játék menete

A Megbízó kezelésében álló kozjegyzotkeresek.hu weboldalon található Játék a játékosoktól elkéri a felhasználó nevét, valamint az e-mail címét. A felhasználónak lehetősége van egy jogi ismeretekkel és a közjegyzőkkel kapcsolatos kérdésekből álló kvízt kitölteni. A kvízt helyesen kitöltő játékosok között kerülnek kisorsolásra a nyertesek. Ha a kvízt nem töltötte ki helyesen elég játékos, a sorsolás a ki nem sorsolt, de a kvízt kitöltő játékosok között folytatódik tovább. Ha a sorsolás eredményeként derül ki, hogy kizárt személy vett részt a Játékban, őt figyelmen kívül kell hagyni, és a helyére más személyt kell kisorsolni.


Nyeremény

Összesen 20 db, egy-egy nyertes számára fejenként 2 darab színházjegy a Játékszín Kölcsönlakás című darabjára. (A nyertesek lehetséges száma: 10 fő.)

Az előadás időpontja 2017. június 23. 19:00 óra.

A nyereményekhez tartozó személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot annak időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A Játékszabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a kozjegyzotkeresek.hu Facebook oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.


Adatvédelem

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A Játékban való önkéntes részvétellel a játékosok kifejezetten hozzájárulnak a megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez, így a játékosok részvételükkel hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhassa. Az adatbázisról leiratkozási lehetőség a kapott e-dm-ben (direkt marketing levél) található. A játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül a nevüket és e-mail címüket nyilvánosságra hozza a Játék weboldalán (kozjegyzotkeresek.hu) és Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kozjegyzotkeresek/). Továbbá, a játékosok kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A Játékszabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező mint adatkezelő felel. A Szervező az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

Budapest, 2017. június 12., Pressinform Kft. (Szervező)